GARCIA RIERA col·labora amb institucions en matèria de R+D+IGARCIA RIERA colabora con instituciones en materia de I+D+iGARCIA RIERA collaborates with institutions in the field of R&D

gr rotonda fatarella

Dins de les iniciatives relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), GARCIA RIERA col·labora amb el projecte d’Economia Circular “PECT Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles” liderat per la Diputació de Tarragona i amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat.

Aquest Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) té l’objectiu d’impulsar la transferència tecnològica i la innovació, així com millorar el posicionament de les empreses i promoure l’economia circular en l’àmbit de les infraestructures viàries per tal de minimitzar l’ús de matèries primeres. Ha de servir, a més, per contrastar solucions i per obrir la perspectiva de noves oportunitats al mateix temps que advertir dels riscos i incorporar aportacions dels prescriptors.

El repte del projecte és avançar en el desenvolupament de solucions innovadores en nous materials aplicats a la construcció i manteniment de la xarxa, i en nova senyalització, que siguin transferibles a l’administració gestora i el sector privat, generant noves oportunitats d’activitat econòmica i millorant la sostenibilitat del territori i la seguretat viària per als usuaris de la xarxa.

Aquest projecte se centra en la sostenibilitat i la seguretat.

La sostenibilitat, un repte mediambiental i la reducció d’emissions de CO₂ impulsats des de la Unió Europea i les estratègies catalanes i locals es concreta en el cas de la xarxa viària en termes de millorar la sostenibilitat dels materials utilitzats en la construcció i manteniment de les carreteres.

I el repte global de millora de la seguretat viària es concreta en termes de trobar noves solucions tecnològiques que facilitin la informació en temps real sobre la via i el seu manteniment.

 

 

 

Foto: Rotonda La Faterella, obra de Garcia Riera.

Font d’informació: Diputació de Tarragona

Dentro de las iniciativas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), GARCIA RIERA colabora con el proyecto de Economía Circular “PECT Cuidamos el que nos une. Carreteras más seguras y sostenibles” liderato por la Diputación de Tarragona y con la participación de la Universitat Rovira i Virgili y Eurecat.

Este Proyecto de Especialización y Competitividad (PECT) tiene el objetivo de impulsar la transferencia tecnológica y la innovación, así como mejorar el posicionamiento de las empresas y promover la economía circular en el ámbito de las infraestructuras viarias para minimizar el uso de materias primas. Tiene que servir, además, para contrastar soluciones y para abrir la perspectiva de nuevas oportunidades al mismo tiempo que advertir de los riesgos e incorporar aportaciones de los prescriptors.

El reto del proyecto es avanzar en el desarrollo de soluciones innovadoras en nuevos materiales aplicados a la construcción y mantenimiento de la red, y en nueva señalización, que sean transferibles a la administración gestora y el sector privado, generando nuevas oportunidades de actividad económica y mejorando la sostenibilidad del territorio y la seguridad viaria para los usuarios de la red.

Este proyecto se centra en la sostenibilidad y la seguridad.

La sostenibilidad, un reto medioambiental y la reducción de emisiones de CO₂ impulsados desde la Unión Europea y las estrategias catalanas y locales se concreta en el caso de la red viaria en términos de mejorar la sostenibilidad de los materiales utilizados en la construcción y mantenimiento de las carreteras.

Y el reto global de mejora de la seguridad viaria se concreta en términos de encontrar nuevas soluciones tecnológicas que faciliten la información en tiempo real sobre la vía y su mantenimiento.

 

 

 

Foto: Rotonda La Faterella, obra de Garcia Riera.

Información: Diputació de Tarragona

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts