El sector de la construcció es posiciona com un gran creador de llocs de treball post COVID-19El sector de la construcción se posiciona como un gran creador de puestos de trabajo puesto COVID-19

sector construccion

La construcció s’aferra a la col·laboració públicoprivada per impulsar la recuperació que doni resposta a les necessitats de rehabilitació i renovació urbana i accés a l’habitatge.

El sector de la construcció i l’edificació va reivindicar en una reunió la seva capacitat per ser locomotora de la recuperació econòmica amb el suport públic necessari. Aquest pla ha de contemplar mesures de gran importància i recursos suficients per accelerar la seva activitat amb una “onada de renovació immobiliària” que atengui a les necessitats de rehabilitació, regeneració urbana i accés a l’habitatge existents i que estigui en consonància amb l’estratègia verda promoguda per la Comissió Europea, l’Agenda 2030 de l’ONU i l’Agenda Urbana Espanyola. Seguint aquesta línia, el sector també adverteix que “sense el suport necessari, es poden perdre fins a mig milió de llocs de treball en el sector, però, amb polítiques públiques adequades, es crearien uns 400.000 llocs nous”.

El passat mes de juliol es van reunir els presidents de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), Juan Lazcano; l’Associació de Promotors Constructors d’Espanya (APCEspanya), Juan Antonio Gómez Pintado; el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), Lluís Comerón; el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE), Alfredo Sanz, i els secretaris de l’àrea de Construcció i Serveis de Comissions Obreres, Vicente Sánchez, i UGT FICA, Jesús Ordóñez, amb el motiu de traslladar als responsables de l’habitatge les demandes contingudes en el comunicat esmentat anteriorment. Els representants també van subratllar que la millor manera de conciliar les necessitats d’eficiència energètica del parc edificat perquè sigui sostenible, accessible i funcional pel benestar i la salut de les persones i la necessitat ineludible de contenir la pèrdua massiva d’ocupació sobrevinguda per la pandèmia és utilitzar tota la potencialitat de la construcció.

 

El sector de la construcció és el segon en generació de llocs de treball

Juan Lazcano, president de la CNC, també va destacar la capacitat que té el sector de la construcció per ser una base d’una recuperació econòmica duradora.

Després de l’agricultura, és el sector que genera més llocs de treball del país, gràcies a la seva variada estructura empresarial i l’alta proporció de pimes i autònoms.

Només importa un 9% dels materials que utilitza.

Genera una activitat induïda d’1,92 euros per cada euro invertit i uns retorns fiscals al voltant del 50%

Disposa d’una estructura l’àmbit laboral al voltant d’un Conveni Col·lectiu Nacional, a una Llei de Subcontractació específica i a una Fundació Laboral paritària amb els agents socials. Fet que permet garanties de qualitat en els llocs de treball en un moment d’incertesa laboral.

Dona feina prop d’1,3 milions de persones de manera directa, tenint encara un enorme marge de creixement per equiparar-se a altres països del nostre entorn.

Els edificis són els majors consumidors d’energia de la Unió Europea, generen un 36% de l’emissió de gasos de l’efecte hivernacle.

El 75% del parc immobiliari es va construir abans de l’entrada en vigor de les primeres directives europees d’eficiència energètica i més de la meitat dels 10 milions d’edificis existents amb 25,7 milions d’habitatges no respon a cap normativa.

Un 10% d’aquests edificis necessita obres de conservació pel seu estat deficient i un 50% té problemes d’accessibilitat.

Menys d’1,5% del parc és de caràcter públic, fet que remarca la dificultat d’accés a l’habitatge.

 

Conclusions

Amb totes aquestes dades, el president del CSCAE, Lluís Comerón, va recalcar que “per activar l’economia, hem d’impulsar, urgentment, una onada de renovació urbana que durant els pròxims anys aconsegueixi que el nostre parc edificat doni resposta a les necessitats actuals, arribant a la taxa de rehabilitació anual del 3% que recomana la Unió Europea”.

El sector de la construcció i edificació va demanar un “suport inicial i urgent, amb actuacions que impulsin i multipliquin la inversió privada amb fons públics, fins que puguin ser substituïts o complementats per programes de la UE”. I, aquestes ajudes haurien de venir acompanyades de mesures fiscals i d’altre de caràcter normatiu “perquè l’escenari econòmic-jurídic-tècnic resultant afavoreixi el desenvolupament d’aquestes activitats de forma estable a llarg termini, comptant amb la participació dels operadors del sector”.

Finalment, Alfredo Sanz, president de CGATE, destacava la necessitat que aquesta onada de renovació no sigui només energètica, sinó que també urgeix mobilitzar accions que incloguin a la salut, després que la crisi de la Covid-19 hagi posat de manifest aquestes mancances.

 

 

Font: Alimarket

La construcción se aferra a la colaboración público-privada para impulsar la recuperación que dé respuesta a las necesidades de rehabilitación y renovación urbana y acceso a la vivienda.

 

El sector de la construcción y la edificación reivindicó en una reunión su capacidad para ser locomotora de la recuperación económica con el apoyo público necesario. Este plan tiene que contemplar medidas de gran importancia y recursos suficientes para acelerar su actividad con una “oleada de renovación inmobiliaria” que atienda a las necesidades de rehabilitación, regeneración urbana y acceso a la vivienda existentes y que esté en consonancia con la estrategia verde promovida por la Comisión Europea, la Agenda 2030 de la ONU y la Agenda Urbana Española. Siguiendo esta línea, el sector también advierte que “sin el apoyo necesario, se pueden perder hasta medio millón de puestos de trabajo en el sector, pero, con políticas públicas adecuadas, se crearían unos 400.000 lugares nuevos“.

El pasado mas de julio se reunieron los presidentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano; la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspanya), Juan Antonio Gómez Pintado; el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón; el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz, y los secretarios del área de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Vicente Sánchez, y UGT METE, Jesús Ordóñez, con el motivo de trasladar a los responsables de la vivienda las demandas contenidas en el comunicado mencionado anteriormente. Los representantes también subrayaron que la mejor manera de conciliar las necesidades de eficiencia energética del parque edificado porque sea sostenible, accesible y funcional por el bienestar y la salud de las personas y la necesidad ineludible de contener la pérdida masiva de ocupación sobrevenida por la pandemia es utilizar toda la potencialidad de la construcción.

 

El sector de la construcción es el segundo en generación de puestos de trabajo

  • Juan Lazcano, presidente de la CNC, también destacó la capacidad que tiene el sector de la construcción para ser una base de una recuperación económica duradera.
  • Después de la agricultura, es el sector que genera más puestos de trabajo del país, gracias a su variada estructura empresarial y el alta proporción de pymes y autónomos.
  • Solo importa un 9% de los materiales que utiliza.
  • Genera una actividad inducida de 1,92 euros por cada euro invertido y unos retornos fiscales alrededor del 50%
  • Dispone de una estructura el ámbito laboral alrededor de un Convenio Colectivo Nacional, a una Ley de Subcontratación específica y a una Fundación Laboral paritaria con los agentes sociales. Hecho que permite garantías de calidad en los puestos de trabajo en un momento de incertidumbre laboral.
  • Mujer trabajo cerca de 1,3 millones de personas de manera directa, teniendo todavía un enorme margen de crecimiento para equipararse a otros países de nuestro entorno.
  • Los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea, generan un 36% de la emisión de gases del efecto invernadero.
  • El 75% del parque inmobiliario se construyó antes de la entrada en vigor de las primeras directivas europeas de eficiencia energética y más de la mitad de los 10 millones de edificios existentes con 25,7 millones de viviendas no responde a ninguna normativa.
  • Un 10% de estos edificios necesita obras de conservación por su estado deficiente y un 50% tiene problemas de accesibilidad.
  • Menos de 1,5% del parque es de carácter público, hecho que remarca la dificultad de acceso a la vivienda.

 

Conclusiones

Con todos estos datos, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, recalcó que “para activar la economía, tenemos que impulsar, urgentemente, una oleada de renovación urbana que durante los próximos años consiga que nuestro parque edificado dé respuesta a las necesidades actuales, llegando a la tasa de rehabilitación anual del 3% que recomienda la Unión Europea“.

El sector de la construcción y edificación pidió un “apoyo inicial y urgente, con actuaciones que impulsen y multipliquen la inversión privada con fondos públicos, hasta que puedan ser sustituidos o complementados por programas de la UE”. Y, estas ayudas tendrían que venir acompañadas de medidas fiscales y de otro de carácter normativo “porque el escenario económico-jurídico-técnico resultante favorezca el desarrollo de estas actividades de forma estable a largo plazo, contando con la participación de los operadores del sector”.

Finalmente, Alfredo Sanz, presidente de CGATE, destacaba la necesidad que esta oleada de renovación no sea solo energética, sino que también urge movilizar acciones que incluyan a la salud, después de que la crisis de la Covid-19 haya posado de manifiesto estas carencias.

 

 

Fuente:Alimarket

reunion sector construccion
Recommended Posts
garcia riera curs muntador linies de vida