Edificis autosuficients amb energia netaEdificios autosuficientes con energía limpiaSelf-sufficient buildings with green energy

pavello municipal esports la pineda vila seca garcia riera

El sector de la construcció té una gran responsabilitat en el benestar de les persones, per la qual cosa, és vital construir edificis autosuficients amb energies renovables. És evident que el model energètic ha de continuar transformant-se per mantenir l’estabilitat climàtica, incorporar fonts d’energia renovable, incrementar l’eficiència energètica, reduir el consum i acabar amb la pobresa energètica. Encara hi ha molt camí a recórrer.

El món necessita invertir en energies renovables i el sector de la construcció hi juga un paper important. Arquitectes i enginyers han de familiaritzar-se amb el disseny d’edificis autosuficients, d’energia neta i sense emissions de CO₂. Això s’aconsegueix utilitzant fonts d’energia renovable i, per tant, creant edificis autosuficients, amb plaques fotovoltaiques sobre les teulades. A més dels panells fotovoltaics també es poden instal·lar aerogeneradors, col·lectors solars o bombes de calor geotèrmiques per proporcionar aigua calenta, calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu. A tot això, si li sumem un sistema de renovació i recirculació d’aire que mantingui la llar a la temperatura perfecta sense necessitat d’obrir finestres ja tenim un habitatge autosuficient i eficaç energèticament. D’aquesta manera es contribueix a la transició cap a l’energia verda.

En relació amb l’ODS7 de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible que aborda l’accés universal a l’energia assequible i fiable a través de sistemes moderns, destaca que, es tracta de considerar les noves edificacions com fonts d’energia, promovent les renovables en tots els àmbits, i alhora optimitzar els habitatges existents per estalviar recursos. A més, la construcció sostenible es relaciona amb els principis d’eco-eficiència i economia circular, mitjançant l’ús de materials de construcció adequats, a favor de l’ús dels recursos finits del planeta. Les metes més rellevants d’aquest ODS són l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns, augmentar el pes de les energies renovables en el mix energètic mundial, i duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

El sector de la construcción tiene una gran responsabilidad en el bienestar de las personas, por lo cual, es vital construir edificios autosuficientes con energías renovables. Es evidente que el modelo energético tiene que continuar transformándose para mantener la estabilidad climática, incorporar fuentes de energía renovable, incrementar la eficiencia energética, reducir el consumo y acabar con la pobreza energética. Todavía hay mucho camino a recorrer.

El mundo necesita invertir en energías renovables y el sector de la construcción juega un papel importante. Arquitectos e ingenieros tienen que familiarizarse con el diseño de edificios autosuficientes, de energía limpia y sin emisiones de CO₂. Esto se consigue utilizando fuentes de energía renovable y, por lo tanto, creando edificios autosuficientes, con placas fotovoltaicas sobre los tejados. Además de los paneles fotovoltaicos también se pueden instalar aerogeneradores, colectores solares o bombas de calor geotérmicas para proporcionar agua caliente, calefacción en invierno y refrigeración en verano. A todo esto, si le sumamos un sistema de renovación y recirculación de aire que mantenga el hogar a la temperatura perfecta sin necesidad de abrir ventanas ya tenemos una vivienda autosuficiente y eficaz energéticamente. De este modo se contribuye a la transición hacia la energía verde.

En relación con la ODS7 de la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible que aborda el acceso universal a la energía asequible y fiable a través de sistemas modernos, destaca que, se trata de considerar las nuevas edificaciones como fuentes de energía, promoviendo las renovables en todos los ámbitos, y a la vez optimizar las viviendas existentes para ahorrar recursos. Además, la construcción sostenible se relaciona con los principios de ecoeficiencia y economía circular, mediante el uso de materiales de construcción adecuados, a favor del uso de los recursos fenecidos del planeta. Las metas más relevantes de este ODS son el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, aumentar el peso de las energías renovables en el mix energético mundial, y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts